Book Now
Sign Upand enjoy exclusive privileges
Sign UpJoin our community and enjoy exclusive privileges.
Call Me Back
Choose Hotel
Arrival Date
Departure Date
Adult
1
+
-
Child (0-14)
0
+
-
Child Age
1st
2nd
3rd

DELPHIN HOTELS KALİTE POLİTİKALARI

KALİTE POLİTİKASI

Delphin Ailesi olarak; turizm alanında nitelikli hizmet sunan bölgesinde lider ve dünya da söz sahibi bir işletme zinciri olabilmek için;
Tüm faaliyetlerimizi belirlenen hedefler doğrultusunda, ilgili ulusal yasal zorunluluklar ve uluslar arası gerekçeleri yerine getirmeyi, bu uğurda çalışanlarımızın düzenli olarak eğitilmesi ve geliştirilmesi ile kurmuş olduğumuz sistemin sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.Delphin Ailesi olarak; gelecek kuşaklara yaşanabilir bir çevre bırakmak amacıyla;

 • Ham madde, enerji ve doğal kaynakları verimli bir şekilde kullanarak israfı azaltmak,
 • Atıklarımızı kaynağında ayırarak mümkün olduğunca geri dönüşüm/ geri kazanım veya bertaraf sağlamak,
 • Yaptığımız çalışmalarımızın sonuçlarını nitel ve nicel olarak kontrol etmeyi ve sürekli iyileştirmeyi sağlamak,
 • Yatarım kararları alınırken, yerel üreticileri ve yerel istihdamı desteklemek, misafir odaklı çevresel şartlar dikkate alınarak bunların çevreye olabilecek etkileri konusunda tedbirli ve dikkatli davranmak,
 • Çalışanlarımızın, misafirlerimizin ve paydaşlarımızın çevre bilincini yükseltmek ve teşvik etmeyi sağlayarak en önemli olan farkındalık yaratmayı sağlarken ulusal yasal zorunluluklar ve uluslararası gerekçeleri yerine getirmeyi taahhüt ediyoruz.

Delphin Ailesi olarak; faaliyet gösterdiğimiz turizm sektöründe kaliteli ve güvenli ürün ve hizmet sunarak misafir ihtiyaç ve beklentilerini de ön planda tutmak için;

 • Gıda güvenliği herkesin hakkı ve herkesin sorumluluğudur’’ inancıyla, hammaddelerin satın alınmasından üretilen gıdaların tüketimine kadar olan gıda üretimi, sunumu ve depolama alanlarında hijyen kurallarını eksiksiz uygulayarak insan sağlığını korumak,
 • Gıda üretim zinciri içerisinde, iç ve dış taraflar ile etkin iletişim kanalları kurmak,
 • Kullanılan gıda ürünlerinin öncelikli olarak yerel halktan temin edilmesine özen göstermek,
 • Yasal düzenlemelere ve misafir şartlarına uygun bir şekilde Gıda Güvenliği seviyesini belirleyen hedefleri gerçekleştirmesi, takibin yapılması ve sürekli iyileştirilmesini
 • Hedeflerimize ulaşabilmek için en değerli desteği, alanında uzman çalışanlarımızdan alır, çalışanlarımızın yetkinlik düzeylerinin artırılması amacı ile eğitimler düzenlemeyi taahhüt ederiz.

Delphin Ailesi olarak, turizm sektöründe  öncü ve örnek kuruluşlarından biri olmak hedefinden yola çıkarak tüm çalışanlarımızla;

 • Olası iş kazalarını, meslek hastalıklarını ve zararlı çevresel etkileri kaynağında önlemeyi,
 • Tesisimizde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum & hareketleri ve olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı,
 • Paydaşlarımızın (çalışanlar, taşeronlar, ziyaretçiler) İş Sağlığı ve Güvenliği bilincine erişmelerinin sağlanması, geliştirilmesi, yerleştirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması için eğitimler yapmayı;
 • İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatlarına, yasalarına, hizmet verdiğimiz ilgili tarafların İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili taleplerine uymayı;

Delphin Hotels & Resorts olarak; yürüttüğümüz tüm faaliyetlerimizde enerji kaynaklarını etkin kullanarak, enerji ve doğal kaynak tüketimini azaltacak tedbirlerimiz ile gelecek nesillere daha fazla kaynak ve yaşanılabilir bir çevre bırakmak amacı ile;

 • Enerji amaç ve hedeflerinin belirlenmesi, gerçekleştirilmesi ve gözden geçirilmesi için gerekli tüm bilgi ve kaynakları sağlamayı,
 • Proseslerimizin tasarımında ve revizyonunda enerji verimliliğine uygun seçimlerin yapılmasında gerekli mevzuat yükümlülüklerine ve ilgili tarafların beklentilerine uyum gösterecek şekilde yasal ve diğer şartlara uymayı,
 • Satın alınan ve tedarik edilen yeni ürün ve ekipmanların enerji tasarruflu olmasına önem vermeyi, enerji bakımından verimli ürün ve hizmetlerin tedarik edilmesini  sağlamayı,
 • Entegre Yönetim Sistemimiz kapsamında Enerji Yönetim Sistemi standardı ile uyumlu çalışmalar yaparak sürekli olarak iyileştirmeyi taahhüt ederiz.

DELPHİN AİLESİ olarak; turizmde köklü kuruluş olmanın verdiği bilinç ve sorumluluk ile tüm müşterilerimizi misafir olarak kabul etmek, ulusal ve uluslararası değerleri harmanlayarak hizmet sunmayı amaç edinmiştir.

 • Tarafsız ve dürüst bir yaklaşımla, hiçbir ayrım gözetmeksizin önem verip çalışanlarımız tarafından kayıt altına alarak çözüm sürecini başlatacağımızı,
 •  İstek ve şikayetleri koşullar çerçevesinde ve misafir memnuniyetlerinin ihtiyaç duyduğu süre içinde inceleyerek sonuçlandırıp misafirlerimize bilgi vereceğimizi,
 •  Misafirlerimizin bizimle paylaşmış oldukları  deneyimlerini gizlilik ilkesi çerçevesinde iyileştirmeyi ve devamlı geliştirmeyi hedefleyip,  bu hedefe ulaşmak için her türlü kaynağı sağlayacağımızı taahhüt ederiz.

Delphin Ailesi olarak; hem çevrenin, hem çalışanlarımızın ve hem de içinde bulunduğumuz toplumun gelişimine katkıda bulunmak, ayrıca sürdürülebilir turizm’in sağlanması amaçlanmaktayız.

“Daha az kaynakla daha çok değer” yaklaşımı çerçevesinde; ekonomik, çevresel ve toplumsal gereksinimlerin gelecek kuşakların yaşam koşullarına zarar vermeden karşılanmasını hedefleyerek, faaliyetlerimizin sürekliliğini sağlamaktır.

Bulunduğumuz coğrafyanın ve yerel toplumun geliştirilmesine katkıda bulunmak, ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmaya, rekabet gücünü ve yenilik kapasitesini artırmaya katkı sağlamak,  yerel halkı ve yerel işletmeleri desteklemek, geleneklerimizi korumak ve tanıtmaktır.

Yatırım kararları alınırken, yerel üreticileri ve yerel istihdamı ile bölge ekonomisini desteklemek

Faaliyet gösterdiği tüm bölgelerde yasaları, etik kuralları, sosyal, kültürel ve çevresel etkinlikte bulunan toplulukları desteklemek, bunlara saygı göstermek ve gerektiğinde iletişim kurmak

Misafirlere bölgenin yemek, aktivite, kültür, geleneklerinin tanıtılmasına destek verir, (dini mekânlar, kültürel mekânlar, doğal zenginlikler v.) bunun için öncelikle çalışanların bu konuda eğitilmesini sağlamak.

Çocukların haklarının her yerde korunması için; hem tatilini bizde geçiren misafirlerimizin çocukları, hem de bölgede yaşayan çocuklar için güvenli bir çevre oluşturulması inancıyla

 • Delphin Ailesi olarak; tüm çocukların şiddet, ihmal ve istismardan korunma hakkına sahip olduğunu savunuruz. Çocukların beden ve ruh sağlıklarına zarar veren ya da gelişimini engelleyen, kaza sonucu olmayan fiziksel, ruhsal ve cinsel açıdan çocuğun toplum tarafından kötü davranışlara maruz kalmasını içeren eylemlerden korunması önceliğimizdir.
 • Çocuklara, otel sınırları içerisinde ve restoranda ebeveynlerinin izni alınmadan herhangi bir ikram da bulunulmaz. Çocuklarla iletişim sırasında meydana gelebilecek fiziksel etkileşimlerden ve  temastan kaçınılır.
 • Çocukları, her türlü zarar, ayrımcılıktan; cinsel istismar dahil her türlü sömürüden korumak ve onların hakları, istek ve duygularına saygı duyulması için mümkün olan her şeyi  yapmayı taahhüt ederiz.

Delphin Ailesi olarak,  tüm faaliyetlerimizde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi, insana verdiğimiz değerin bir göstergesi olarak kabul ederiz. Faaliyetlerimizi sürdürürken mümkün olduğunca sosyal ve ekonomik etkilerimizin bölge halkı için faydalı olması, olumsuz etkilerimizin azaltılması veya  yok edilmesi yolunda çalışmalar yapacağımızı taahhüt ederiz.  

Delphin Ailesi olarak kurumsal yaşantımızda çalışanlarımızın fikir, inanç özgürlüğüne saygı duyar; insan haklarını gözetme ve aralarında cinsiyet, yaş, inanç vb. sebeplerle ayrımcılık yapmama ilkesini esas alırız. Eşitlik ilkesi çerçevesinde işe alım sürecinden başlanarak kariyer yönetimi uygulamalarında cinsiyet, yaş, medeni durum, din, dil, etnik köken, hamilelik durumu veya olasılığı gibi tüm bireysel özelliklere dayalı ayrımcı unsurların tüm tutum ve davranışların tamamen karşısında duruyoruz. Yasa, mevzuat ve düzenlemeler gereği 18 yaş altındaki kişilerin ve/veya çocuk işçi çalıştırılmaması konusunda sosyal sorumluluk bilinci ile hareket ederiz.