Book Now
Sign Upand enjoy exclusive privileges
Sign UpJoin our community and enjoy exclusive privileges.
Call Me Back
Choose Hotel
Arrival Date
Departure Date
Adult
1
+
-
Child (0-14)
0
+
-
Child Age
1st
2nd
3rd

KVKK Çağrı Merkezi Ziyaretçisi Aydınlatma Metni


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (“Kanun”) göre CÖMERTOĞLU OTELCİLİK VE TİCARET A.Ş. ve LARES TURİZM İNŞAAT TAAHÜT SAN. VE TİC. A.Ş.(Bundan sonra “Delphin Hotel” olarak anılacaktır) sizinle ilgili kişisel verileri işlemesi sebebiyle veri sorumlusu olarak tanımlanmaktadır. Kanunun "Aydınlatma Yükümlülüğü" başlıklı 10'ncu maddesine göre veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri gerçek kişileri bazı konularda bilgilendirmekle yükümlüdür.

Bu metin hem mevzuata uyum sağlanması hem de şeffaf ve hesap verebilir olabilmek amacıyla Delphin Hotel tarafından hazırlanmıştır.

İlgili Kişi: Şirketimizin çağrı merkezini arayan ve bu nedenle birtakım kişisel verilerini işlediğimiz siz, kanun tarafından ilgili kişi olarak tanımlanmaktasınız.

Veri Sorumlusu: Sizinle ilgili kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan [Delphinhotel] veri sorumlusudur.

İşlenen Kişisel Verileriniz, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 

 

 

 • Kimlik(Ad,Soyad),

 

 • Görsel Ve İşitsel Kayıtlar(Ses Kaydı) verileriniz

 

 

 

Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi(Çağrı Merkezi Görüşme Kaydı Bilgilerinizin Elde Edilmesi ve Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(f): İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması bendine istinaden

 

 

 

 

 

(Hizmetimiz kalitesini ölçümlemek amacıyla görüşmeleri kayıt altına almada veri sorumlusu olarak meşru menfaatimiz bulunmaktadır.)

Tarafımızca işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında m.8’daki şartlar çerçevesinde açık rızanıza istinaden veri merkezi yurtiçinde bulunan tedarikçi çağrı merkezi firmasına aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz tarafınızın çağrı merkezimizi araması yoluyla otomatik yöntemlerle edilmektedir.

Çağrı Merkezimiz vasıtasıyla rezervasyon yapıyor ve rezervasyon bilgilerinizin GSM hattınıza gönderilmesine çağrı merkezindeki görüşme sırasında onay veriyor iseniz;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 • İletişim(GSM numarası) verileriniz

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi (Rezervasyon Bilgilerinizin Siz Değerli Misafirimize SMS olarak gönderilmesi) Amacıyla

KVKK Md. 5/1: Açık rızanıza istinaden

 

 

 

(Çağrı merkezi görüşmesi sırasında bilgilendirildiğiniz ve özgür iradenizle beyan etmiş olduğunuz açık rızanıza istinaden GSM numaranıza mesaj gönderilmesi amacıyla anılan GSM numaranızı işliyoruz.)

Tarafımızca işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

İlgili kişiler, kişisel verilerine ilişkin haklarını öncelikle veri sorumlusuna iletmek zorundadırlar. Kanunun 14'üncü maddesine göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na doğrudan şikayette bulunulamaz.
 
Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili olarak:

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarını kullanabilirsiniz.
 
Başvuru Yöntemi
 
Başvurunuzu: 
 • Tüm tesislerimiz için; Kemerağzı Mahallesi Yaşar Sobutay Bulvarı No:344 07112 Aksu/Antalya adresine yazılı olarak;
 • Cömertoğlu Turizm Otelcilik A.Ş.(Delphin Be Grand Hotel hariç tüm tesislerimiz) için comertoğlu@hs02.kep.tr adresine, Lares Turizm İnşaat Taahüt San. Ve Tic. A.Ş.(Delphin Be Grand Hotel tesisimiz için) laress@hs02.kep.tr adresine, güvenli elektronik imza veya mobil imza ile;
 • E-Posta adresinizin sistemimizde kayıtlı olması halinde tüm tesislerimiz için crm@delphinhotel.com  e-posta göndererek yapabilirsiniz.
Başvurunuzda;
 • Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
 • Talep konunuzun,
bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.
 
Delphin Hotel, kimliğinizi doğrulama hakkını saklı tutar.
 
Başvuru sırasında uyulması gereken usul kuralları ve daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ"inden ulaşabilirsiniz.